top of page

תקנון תנאים והגבלות של קמפיין
"הסרט גארפילד"

תנאים אלה חלים על מבצע "גארפילד-הסרט" (להלן: "המבצע") שמארגנת 10 ביס.קו.איל בע"מ שמשרדה הרשום נמצא בתל אביב, ישראל, בכתובת דרך מנחם בגין 144 (להלן, "10 ביס" או "תן ביס"), בהתאם ובכפוף להוראות אלה.
1. כללי

בהשתתפותו במבצע מסכים כל משתתף כהגדרתו להלן, לתנאים אלה.
המבצע יתחיל ביום 19 מאי 2024 בשעה 18:00 ויסתיים ביום 22 מאי 2024 בשעה 23:59 (להלן: "תקופת המבצע").
משתתפים שהתנהגותם או מעשיהם מפרים תנאים אלה לא יהיו רשאים להשתתף במבצע ולא יהיו זכאים לזכויות מכוחו.

2. משתתפים

כדי להשתתף צריך להיות כל אלה במשותף ובמצטבר (להלן "משתתף"):

 1. תושב ישראל.

 2. לקוח של 10 ביס.

 3. להיות רשום בפועל במערכת 10 ביס לקבלת דיוור פרסומי ושיווקי של 10 ביס במשך כל תקופת המבצע. לצורך בדיקת סטטוס רישום במערכות 10 ביס לקבלת דיוור שיווקי ניתן להיכנס לקישור כאן.
  תשומת הלב למי שלא רשום לקבלת דואר פרסומי ומעוניין להירשם לצורך המבצע: הרישום לקבלת דואר פרסומי יכול להתעדכן במערכות 10 ביס עד כ-24 שעות לאחר הגשת הבקשה. בהתאם הזמנות שיבצע המשתתף עד מועד העדכון בפועל במערכות לא יחשבו כהזמנה מזכה כהגדרתה להלן ולא יזכו בפרסים. לכן הזמנות שבוצעו לפני עדכון בפועל של הסכמה לקבלת דיוור במחשבי 10 ביס לא ייחשבו כהזמנות מזכות כהגדרתן בתקנון זה. אם מועד העדכון יהיה לאחר תקופת המבצע לא תהיה זכאות להשתתף במבצע. לכן למי שלא רשום לקבלת דיוור פרסומי ושיווקי לפחות מספר ימים טרם תקופת המבצע צריך לוודא את הרישום בפועל טרם השתתפות במבצע. 
  הסרת הסכמה לקבלת דיוור במהלך תקופת הקמפיין תבטל את זכותו של המשתתף לקבלת הפרסים ולמימושם, אך הסרת מגבלה זו לאחר תקופת הקמפיין לא תמנע את קבלת הפרסים שהמשתתף צבר בשל הזמנות מזכות עד מועד סיום הקמפיין.

 4. להיות בעל כתובת דוא"ל פעילה הרשומה באזור האישי במערכת 10 ביס.

 5. גיל המינימום הנדרש להשתתפות במבצע הוא 18 שנים במועד ההזמנה המזכה הראשונה.

 6. הסכמתך להשתתף הינה מתן זכות ל10 ביס הזכות לחסום השתתפות או לבטל מסירת פרסים או לבטל את הפרסים במקרה של הונאה או שימוש פסול או אי ציות לאחת או יותר מהוראות תקנון זה.

3. הגדרות נוספות

 • "טריטוריה": מדינת ישראל.

 • "פלטפורמה": אתר 10 ביס או אפליקציית 10 ביס.

 • "יום עסקים": ראשון עד חמישי ובכפוף לכך שהם אינם: חג, ערב חג, מועד, ערב מועד, יום שבו הוכרז מצב מיוחד בעורף באזור המרכז.

4. המבצע

 1. במהלך תקופת המבצע, בין השעות 18:00 ל-23:59 בכל יום שבתקופת המבצע, על המשתתף, לבצע בעצמו בהצלחה, בחשבונו, בפלטפורמה ובטריטוריה הזמנה נפרדת ועצמאית למשלוח או לפיק-אפ (איסוף עצמי), ולא בכל דרך אחרת, של ערך הזמנה מינימלי בסכום 150 ₪ כולל דמי משלוח (ואחרי שימוש בקופונים, ואוצ'רים, שוברים, זיכויים והנחות ודמי שירות אחרים, ככל שנעשה בהם שימוש), וההזמנה שולמה, אושרה, הושלמה, בוצעה בפועל והסתיימה (כל האמור במצטבר ובמלואם יחדיו יכונה להלן: "הזמנה מזכה").

 2. במקרה שהלקוח השתמש בהזמנתו בשובר או בזיכוי או בהנחה או בקופון, אזי הזמנה מזכה תהיה תהיה כזו רק אם ובנוסף שווי ההזמנה כולל דמי משלוח ואחרי הנחות והפחתות של השוברים, הקופונים, הוואוצ'רים, הזיכויים ההנחות ודמי השירות האחרים, הינה לפחות 150 ש"ח.

 3. בהזמנה משותפת (הזמנה קבוצתית) - כלומר הזמנה שבה יותר מאדם אחד משלם על ההזמנה – הזכייה תהיה רק עבור מי שביצע את ההזמנה המזכה מהחשבון שלו (Order Owner) בלבד. 

 4. רכישת שוברים לשופרסל או תרומות דרך 10 ביס אינם נכללים בפעילות ואינם נחשבים הזמנה מזכה או סכום היכול להיחשב להזמנה מזכה או מחלקה. 

 5. השתתפות לא במבצע לא חלה על עובדי 10 ביס.

5. הפרסים, תנאים, הגבלות ואופן קבלתם

 1. 20 המשתתפים הראשונים בכל יום קלנדרי בתקופת המבצע יהיו זכאים יהיו זכאים  לזוג כרטיסים אישי לסרט גארפילד (להלן: "הפרסים").

 2. סך כל הפרסים שיחולקו בתקופת המבצע: 80 כרטיסים זוגיים לסרט גארפילד, בחלוקה של 20 כרטיסים זוגיים בכל יום או שוברים/ברקודים למימושם.

 3. ל-10 ביס אין שליטה על זהות בית הקולנוע, מיקום בית הקולנוע או על מועד ושעת ההקרנה והכרטיסים יימסרו כפי שהם.

 4. במימוש הכרטיסים יחולו התנאים המופיעים על הכרטיסים ובבית הקולנוע.

 5. הכרטיסים על בסיס מקום פנוי בבית הקולנוע. מתוך כך אם האולם כבר מלא ו/או נמכרו כל הכרטיסים לאותה הקרנה לא יהיה ניתן לממש את הכרטיסים באותה הקרנה.

 6. על הזוכים למהר לנצל את הכרטיסים, שכן לאחר שהסרט ירד מהאקרנים לא יהיה ניתן לממשם ולא יתקבלו כרטיסים חליפיים או פרס חליפי או תשלום או פיצוי שווה ערך.

 7. אין ולא תהיה ל-10 ביס אחריות לקשר שבין המשתתף לבין בית הקולנוע ו/או מנפיק הכרטיסים ו/או כל צד שלישי בקשר עם מימוש הפרסים ו/או כתוצאה ממימושם ו/או אי מימושם ו/או מימוש חלקי ו/או כל הנובע ממימושם. הכרטיסים הינם כרטיסים של צד שלישי ובהתאם המשתתף לא יפנה ל-10 ביס בכל הקשור לכרטיסים ו/או מימושם ו/או תוצאות מימושם ו/או מימוש חלקי ו/או אי מימוש ו/או כל בעיה במימוש, אלא יפנה אך ורק לבית הקולנוע ו/או למנפיק הכרטיסים. המשתתף מקבל על עצמו את כל ההוראות, התקנונים, הכללים, ההגבלות וההוראות של בית הקולנוע ושל מנפיק הכרטיסים ומתחייב לציית להם. המשתתף פוטר את 10 ביס באופן בלתי חוזר לכל חסרון כיס ו/או כל נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל סוג שהוא, שייגרם למשתתף כתוצאה ממימוש הפרסים ו/או כתוצאה ו/או בזיקה למימוש הכרטיסים ו/או כתוצאה ו/או בזיקה לקשר שלו עם מנפיק הכרטיסים ו/או בית הקולנוע, ומתחייב לשפות את 10 ביס בשל כל תביעה שתופנה ל-10 ביס מהמשתתף ו/או מכל צד שלישי, ושקשורה עם חסרון כיס ו/או נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל סוג, שנגרם למשתתף ו/או לכל צד שלישי, בזיקה ו/או כתוצאה ממימוש הכרטיסים ו/או מהקשר עם מנפיק הכרטיסים ו/או בית הקולנוע ו/או כתוצאה מכל אלה. מימוש הפרסים משמעם שהמשתתף קרא והסכים לכל התקנונים, ההוראות, ההגבלות והכללים של מנפיק הכרטיסים ובית הקולנוע.

 8. ככל שהכרטיסים פקעו ו/או לא נעשה בהם שימוש ו/או נעשה בהם שימוש חלקי, לא יינתנו כרטיסים חליפיים או אחרים או זיכוי או החזר כספי או עודף, ולא תהיה ל-10 ביס כל אחריות בקשר לכך.

 9. לא ניתן לקבל עותק של הכרטיסים ואין ל-10 ביס אחריות על השחתה, אובדן או גניבה של הכרטיסים.

 10. ניתן לממש את הכרטיסים פעם אחת בלבד. אין החזר או זיכוי על מימוש חלקי או על אי מימוש במועד.

 11. מימוש הפרסים יהיה בדרך המופיעה בהודעת הזכייה.

 12. הפרס נועד לשימוש אישי, חד-פעמי ואינו ניתן להעברה.

 13. בגין הכרטיסים לא יינתן החזר, לא ניתן להמירם, להחליפם, לפדותם או להעבירם בתמורה לסכום כסף במזומן בשום נסיבות.

 14. כל משתתף יוכל לזכות פעם אחת בלבד משך כל תקופת המבצע ואם יתברר כי משתתף זכה ביותר מפעם אחת יתר זכיותיו יבוטלו, במשך כל תקופת המבצע. מתוך כך לא ניתן לקבל זכאות ליותר מפרס אחד ולא ניתן לקבל יותר מפרס אחד. הזמנות נוספות של משתתף באותו יום שבו יש למשתתף הזמנה מזכה לא יהפכו להזמנות מזכות בכל מקרה ולא ייצברו או ילקחו בחשבון להזמנות מזכות בכל עת. לאחר קבלת פרס, המשתתף לא זכאי יותר לפרסים כלשהם בשל מבצע זה, גם אם יבצע הזמנה מזכה.

 15. 10 ביס שומרת על זכותה לחסום מתן פרסים ו/או למנוע מימושם, במקרה של הונאה או שימוש פסול ו/או הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הפרה של חובת המשתתף לפעול בהגינות.

 16. קבלת הפרסים: 

  1. תוך 3 ימי עסקים משתתף שזכה יקבל הודעת דוא"ל עם אישור זכייה עם או בלי הפרס או עם הוראות למימוש הפרס. קבלת הודעת הזכיה הינה באחריות הזוכה בלבד. מתוך כך לא תשמע טענה כי הודת הזכיה לא התקבלה מכל סיבה שהיא ובכלל זה כתובת דוא"ל שגויה של הזוכה, בעיות אינטרנט או בעיות מחשוב או אבטחה של הזוכה, קבלת הודעת הזכייה לתיקיית דואר זבל וכדומה. מתוך כך באחריות הזוכה לבדוק מראש וטרם השתתפותו כי פרטי הדואר האלקטרוני המופיעים במחשבי 10 ביס תקינים וכי יש לו גישה לקבלת דואר אלקטרוני.

  2. האחריות לקיום ההוראות למימוש הפרס הינה על הזוכה באופן בלעדי ולא תהיה ל-10 ביס כל אחריות בקשר לכך.

  3. למשתתף האחריות לוודא את תקינות הדואר האלקטרוני שלו ועדכניותו במחשבי 10 ביס. 

  4. ייתכן והפרס ישלח בדואר אלקטרוני ובמקרה זה לא ישלח פרס נוסף למשתתף אם הדוא"ל המעודכן במחשבי 10 ביס שגוי או לא קיים או שהפרס שנשלח לא התקבל אצל המשתתף מכל סיבה שהיא. תשומת הלב של המשתתף כי לעיתים דוא"ל יכולים להגיע לתיקיית ספאם. 

  5. במקרים שבהם מסעדה תבטל את ההזמנה ו/או הלקוח יבטל את ההזמנה, תאבד גם כן, לרבות רטרואקטיבית, הזכאות לקבלת הפרס. במקרה זה ההזמנה שבוטלה לא תחשב "הזמנה מזכה" והפרס לא יישלח, ואם נשלח יהיה בטל ומבוטל מעיקרו ולא יהיה ניתן למימוש. 

  6. כל משתתף רשאי לזכות לכל היותר בתקופת המבצע בפרס אחד בלבד.

  7. 10 ביס לא גובה דמי השתתפות כלשהם בגין השתתפות במבצע.

  8. 10 ביס שומרת על זכותה להקפיא, לבטל, להאריך, לחדש ולבטל את המבצע, לרבות במהלך תקופת המבצע ו/או אחריו, בכל עת ומכל סיבה. אם בוטל המבצע בתקופת המבצע (או תקופת המבצע המוארכת, ככל ותהיה) המשתתף לא יהיה זכאי לקבלת פרס שטרם קמה למשתתף הזכות לקבלם, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע בפרס שהמשתתף כבר זכה בו וקיבל בפועל בגין הזמנה מזכה.

6. פרטיות:

 1. מדיניות הפרטיות של 10 ביס והרגולציה בדבר הגנה כללית על נתונים יחולו על המידע האישי שנמסר על ידי משתתפים בקשר למבצע זה.

 2. מדיניות הפרטיות של 10 ביס (שניתן לעיין בה כאן: http://10bis.co.il/next/privacy-policy, להלן: "מדיניות הפרטיות") וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 יחולו על מידע אישי שנאסף בקשר למבצע.

 3. המידע האישי שנמסר על ידי משתתף ל10 ביס בקשר למבצע, משמש כדי ליידע את המשתתפים על אודות המבצע וליידע את המשתתפים במקרה שזכו בפרס. 

 4. המידע האישי שנמסר על-ידך (שמך המלא, פרטי יצירת קשר, טלפון קווי וסלולארי וכתובת הדוא"ל שלך, כפי שמופיעים ב10 ביס) או שייאסף בקשר לקמפיין (להלן: "המידע") ישמש את 10 ביס כדי לנהל את המבצע ובכלל זה לצורך הודעה למשתתף ולצדדים השלישיים שהפרסים או מימושם נוגעים אליהם (בית הקולנוע ומנפיק הכרטיסים), למימוש הפרס ולתפעול כל דבר ועניין שקשור במימוש הפרס ובדיווחים בקשר אליו, וכן עשויים להיות מועברים לרשויות המדינה לצורך דיווח על הזכייה (לדוגמה: רשויות המס וכו').  

 5. מידע כאמור יכול להיות מועבר ומשותף עם חברת האם של החברה, חברות בת, חברות אחיות ועם חברות הקשורות עם חברת האם (במדינות ה-EEA ובמדינות נוספות) וכן עם חברות הקשורות ל10 ביס וכן עם ספקים וצדדים שלישיים למטרות שפורטו לעיל לצורך מימוש הפרס וכל הקשור בכך.

 6. נתונים אלה שיועברו כאמור לעיל וכל יתר הנתונים הקשורים עם המבצע ישמרו על-ידי החברה לצורך תפעול המבצע או למימוש הפרס ובכפוף למדיניות הפרטיות של החברה.

 7. השימוש בכל פרס שמימושו נעשה במקום ו/או אתר אינטרנט ו/או אפליקציה של צד שלישי כפופים להוראות הפרטיות של אותו צד שלישי, בזמן המימוש, ומתוך כך כל משתתף מצהיר כי מימוש הפרס הינו אישור המשתתף לכך שקרא והסכים לכל מדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי.

 8. לפי שיקול דעת 10 ביס, שמות הזוכים (בין בדרך של פרסום שמם המלא ובים בדרך של פרסום חלקי של שמם) יכול ויפורסם גם כן בפלטפורמה ו/או בפרסומי החברה ו/או בתקנון המבצע או בכל מקום אחר.

7. אחריות:

 1. המשתתף נוטל חלק במבצע על אחריותו בלבד.

 2. 10 ביס לא תקבל על עצמה אחריות כלשהי בגין כל נזק (ישיר ו/או עקיף), חסרון כיס, אובדן, חבות, פציעה או עוגמת נפש שייגרמו למשתתף כלשהו כתוצאה מנטילת חלק במבצע או בקשר לפרס כלשהו ו/או כתוצאה ממימושם ו/או מימוש חלקי ו/או אי מימוש.

 3. 10 ביס נוקטת זהירות רבה בארגון המבצע אולם לא ניתן לשלול לחלוטין את האפשרות שמידע המוצג בקשר למבצע הוא חלקי או שגוי. אי-דיוקים, שגיאות כתיב או טעויות דומות באתר המבצע, או בחומרים אחרים הנוגעים למבצע, מכל סוג שהוא, שיפורסמו על ידי 10 ביס, לא יפעלו לחובת 10 ביס ולא יטילו עליה חובה כלשהי.

 4. 10 ביס ושום חברה בת או חברת אם או חברה קשורה שלה לא יהיו אחראיות לכל מצב, נסיבות, אובדן, כשל או עיכוב הנגרמים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה או בשליטתן בנוגע למבצע זה.

 5. שום דבר בתנאי הקמפיין ובהוצאתו לפועל לא יכלול את אחריותה של 10 ביס (לרבות חברת אם, חברת אחות וכל חברה קשורה אחרת) בגין מוות, פגיעה או נזק ישיר ועקיף, אישי או אחר, גוף, ממון או שאינו ממון, לזוכה, לבן לוויתו ולכל צד שלישי, שנגרם כתוצאה ממימוש הפרס ו/או שקשור לתוצאות הזכיה ו/או תוצאות מימוש הפרס, או שנגרם כתוצאה מרשלנות, פזיזות, אדישות, אחריות קפידה, מרמה, מצג שווא, טעות, הטעיה, זדון ומעשה פלילי מכל סוג שהוא.

 6. היה והמבצע יבוטל, מכל סיבה שהיא, לרבות במהלך תקופת המבצע, אין ולא תהיה כל תביעה כלפי 10 ביס בשל כך ואתה מוותר באופן בלתי חוזר כלפי 10 ביס על כל דרישה, טענה ותביעה, בשל כל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם ו/או ייגרם לך, בין אם הוא ידוע לך ובין אם הוא ייוודע לך בעתיד. 

 7. 10 ביס וצדדים שלישיים הפועלים מטעמה לא יישאו באחריות בגין תקלות ברשת, ברשת סלולרית, באינטרנט, בחומרה או בתוכנה או אחרות הגורמות לעיכוב או לאובדן נתונים ו/או לא קליטה של הזמנה ו/או אי קליטה של הזמנה מזכה. האחריות לביצוע הזמנות ו/או להשלמתן ו/או לעמידה בהזמנות ו/או לקבלת הפרסים ו/או למימושם הינה על המשתתף בלבד.

 8. מימוש הפרס יעשה בדרך חוקית בלבד ושלא מפרה כל חוק.

8. הונאה:

 1. 10 ביס שומרת על זכותה לבצע בירורים בנוגע להשתתפות במבצע במטרה להתחקות אחר מעשי הונאה כלשהם ולנקוט בכל צעד שהוא כדי לשים להם סוף. במסגרת צעדים אלה רשאית 10 ביס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנה תקינה. השתתפות במבצע בהתבסס על מעשי הונאה או על פעולות המפרות תנאים אלה תהיה בטלה ומבוטלת.

 2. על המשתתף החובה לנהוג בהוגנות, בהגינות ובתום לב בקשר עם מבצע זה, קבלת הפרסים ומימושם.

9. שונות:

 1. אסור למשתתף או לזוכה לעשות כל דבר, לרבות פרסום מכל סוג ובכך מדיה, שיש בו כדי לפגוע במוניטין של 10 ביס ושותפיה או בשמה הטוב או עלול לפגוע ב-10 ביס ובשותפיה.

 2. על תנאים אלה ופרשנותם יחול הדין הישראלי בלבד וכל מחלוקת הקשורה במבצע, בקמפיין, בהגרלות, בזכיות ובקשר עם הוצאה לפועל של המבצע או הזכיות ותוצאותיהם, ידונו רק בבית המשפט המוסמך בתל אביב.

 3. הפרסים ניתנים למשתתף שזכאי להם כפי שהם וכל האחריות הישירה והעקיפה לכל תשלום ישיר ועקיף בקשר עם מימוש הפרסים חלה על המשתתף בלבד ו-10 ביס לא תישא בכל תשלום בקשר לכך.

 4. על המשתתפים להיוועץ ביועצי המס שלהם בנוגע למס ולתוצאות המשפטיות של זכייה בפרס שכן יתכן שחלה חובה להצהיר בפני רשויות המס על הזכייה בפרס. ככל שקיימת חבות כזו במס - היא תחול על המשתתף בלבד ולא על 10 ביס. 

 5. ל-10 ביס הזכות לשנות הוראות תקנון זה מעת לעת, לרבות בתקופת המבצע. תאריך עדכון אחרון: 1 מאי 2024.

 6. התקנון נכתב בלשון זכר מבחינת נוחות העריכה בלבד והוא פונה לכל המינים והמגדרים.

 7. לקבלת תלונות על המבצע או בקשר לכל דבר שקשור בו ניתן לפנות לשירות הלקוחות של 10 ביס.

 8. פרטים ליצירת קשר:

מנחם בגין 144 תל אביב
ניתן לפנות בצ'אט שבאתר או באפליקציית תן ביס.

 

בהצלחה!

bottom of page