top of page

תנאי המבצע: ​

1. קבוצת "Just Eat Takaway group״ (בישראל "תן ביס") תתרום שני ש"ח על כל שקל שנתרם דרך מיזם "שולחן לשניים" שבפלטפורמת "תן ביס", בכפוף לסכום המקיסמלי בסעיף 2. הפעילות תתקיים במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר 2021.

 

2. Just Eat Takeaway (בישראל "תן ביס") תתרום סכום מקסימלי של €55,000 במהלך הפעילות.

 

3. כספי התרומה אשר נתרמו על ידי לקוחות החברה יועברו ישירות לארגון לתת באמצעות חברות האשראי של הלקוחות. כספי התרומה של החברה יועברו לארגון לתת אחרי תאריך סיום המבצע, 31.10.2021.

 

4. כספי הפעילות יימסרו לארגון לתת. תרומה זו תיספר בחישוב התרומה הבינלאומית הכוללת של חברת Just Eat Takeaway בשנת 2021.

 

5. ביצוע ההרשמה כמתואר בעמוד הפעילות, ייחשב כהסכמה לתנאי המבצע.

 

6. תרומות באמצעות "שולחן לשניים" מוגבלות לתשלום באמצעות כרטיס אשראי. לא ניתן לתרום למיזם באמצעות "כרטיס תן ביס", כסף מזומן או כל אמצעי תשלום אחר, פרט לכרטיס אשראי.

 

7. תרומת החברה תתבצע רק במידה ותרומת הלקוח נקלטה בהצלחה.

 

8. חברת Just Eat Takeaway שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי המבצע באופן חד צדדי או להפסיק את תרומת הכספים בכל זמן ובלי הודעה מוקדמת, בתנאי שתרומות שניתנו עבור הזמנות עד אותו מועד יועברו לעמותות הנבחרות.

 

9. התקנון כתוב בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהפך.

 

10. כל תנאי השימוש הרגילים של (אתר תן ביס) תקפים גם הם.

bottom of page