top of page

תקנון תנאים והגבלות של קמפיין
פעילות טיקטוק גארפילד הסרט 2024

א. כללי

1. תקנון השתתפות בפעילות - גארפילד טיקטוק 2024
2. עורכת הפעילות: 10ביס.קו.איל בע"מ (להלן: "
תן ביס" או "עורכת הפעילות")
3. שם הפעילות: פעילות טיקטוק גארפילד הסרט 2024
4. תן ביס עורכת פעילות שבסופה עד 10 משתתפים יזכו בכרטיס זוגי לפרמיירה של הסרט גארפילד בקניון איילון (רמת גן) בתאריך 15.5.2024.
5. הגדרות מטרת הפעילות: שיווק וקידום חברת תן ביס באמצעות פעילות נושאת פרסים.
6. תקופת הפעילות: 1.5.2024 עד 8.5.2024 יום רביעי בשעה 23:00.
7. היכן מתבצעת הפעילות: בעמוד הטיקטוק של תן ביס @tenbis.il

ב. הקמפיין ותנאים להשתתפות בפעילות:

8. לעורכת הפעילות שמורה הזכות לדחות ו/או לשנות ו/או לבטל את הפעילות, ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות, כולה או חלקה, מכל סיבה שהיא בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת, בהודעה שתפורסם בדף עורכת הפעילות באתר האינטרנט / עמוד הטיקטוק.
9. אופן ההשתתפות בפעילות: השתתפות בפעילות הינה לבני 18 ומעלה. עצם ההשתתפות מהווה הצהרתו של המשתתף כי הוא בן 18 שנים ומעלה. על המשתתפים בפעילות: 

1. לעקוב אחרי עמוד הטיקטוק של תן ביס
2. לתייג חבר 
3. לספר בתגובות לפעילות למה הוא בדיוק כמו גארפילד, בצורה משעשעת ויצירתית

10. המנצחים יבחרו מבין כל התגובות אשר פורסמו בעמוד הטיקטוק של תן ביס עד התאריך שנקבע בתקנון זה. המנצחים יהיו המגיבים שהכי יצחיקו/יעניינו/ירגשו.
11. מבין המשתתפים בפעילות, יזכו עד 10 משתתפים בכרטיס זוגי לפרמיירה של הסרט גארפילד בקניון איילון. הבחירה במנצחים הינה לשיקול תן ביס בלבד.
12. משתתף בפעילות אשר לא ימלא אחר כל ההוראות של אופן ההשתתפות בפעילות או ימלא אותם באופן חלקי, או ימלא אותם לאחר תום תקופת הפעילות, לא יוכל להשתתף בפעילות ו/או לקבל את הפרס המחולק במסגרתה. משתתף המשתתף בפעילות בה הוא מוסר את שמו ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלו, נותן בזאת הסכמתו לעורכת הפעילות, לשלוח לו דיוור פרסומי ישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלו, ומוותר בזאת על כל טענה בעניין זה. כל משתתף רשאי להשתתף בפעילות פעם אחת בלבד במהלך תקופת הפעילות. 

ג. הפרס

13. עורכת הפעילות שומרת על זכותה להוסיף, לגרוע או לשנות את הפרס או להציע פרס חלופי בעל ערך דומה, על-פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט. תשלום כל מס אשר יחול, ככל שיחול על הפרס ישולם ע"י הזוכה. אין בעצם השתתפות משתתף זה או אחר בפעילות, כדי להבטיח את זכאותו ו/או זכאות מי מטעמו לפרס. על מנת לקבל את הפרס, על המשתתף שזכה תהיה את האחריות להעביר לעורכת הפעילות שם מלא (פרטי+משפחה), כתובת אימייל, מספר טלפון. אם הזוכה לא יעביר פרטים עד לשעה 10:00 בתאריך 12.5.2024 הוא לא יהיה זכאי יותר לקבל את הפרס. ממועד זה ואילך תפקע זכאותו של אותו משתתף לקבלת הפרס והוא לא יהיה זכאי לממש את זכאותו או לקבל פרס חלופי או פיצוי כספי כלשהם. עורכת הפעילות שומרת על זכותה לשנות את זמן מימושו הסופי של הפרס. עורכת הפעילות שומרת על זכותה שלא לממש ו/או להעניק את הפרס ע"י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין. עורכת הפעילות לא תהיה אחראית באופן כלשהו לתקלות ועיכובים, לרבות טכניים, אשר ימנעו או יעכבו את קליטת המשתתפת בפעילות ו/או זכאותו לפרס ו/או מימושה. עורכת הפעילות לא תאפשר לזוכה להמיר ו/או לשנות ו/או להעביר לאדם אחר את הפרס. לא ניתן להחליף ו/או להמיר את הפרס שנקבע בפעילות זו לפרס אחר

ד. תנאים נוספים למימוש כרטיסי כניסה לפרימיירה:

14. יש לשלוח לתן ביס שם מלא (שם פרטי+שם משפחה) עבור הרשנה לכניסה לפרימיירה
15. להגיע לאירוע הפרימיירה בתאריך ובשעה הנקובה
16. להגיד בכניסה את השם המלא שניתן לתן ביס (סעיף 1
)

ה. בחירת המשתתפים הזכאים ואיתורם 

17. מבין כלל המשתתפים בפעילות, יבחרו עד 10 תגובות מנצחות, על פי שיקול דעתה הבלעדי של תן ביס. בחירת הזוכה תפורסם בעמוד הטיקטוק של עורכת הפעילות בסמוך למועד הבחירה וכן תישלח לזוכה הודעה על זכייתו בהודעה אישית. 

ו. פרסום

18. כל עניין הקשור ו/או הנוגע לפרסום הפעילות ו/או חלק ממנה ו/או המשתתפים הזכאים ו/או כל עניין אחר הנובע מהפעילות יהיה נתון לשיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות כפי שיהיה מעת לעת. עם מילוי פרטיו האישיים המשתתף מביע הסכמתו לפרסום שמו ושם משפחתו וכל פרט נוסף שמסר ו/או שמופיע בפרופיל הפייסבוק של המשתתף, וזאת בין אם נמצא זכאי לפרס ובין אם לאו, בכל אמצעי פרסום ותקשורת שהם על-פי שיקול דעתה הבלעדי של עורכת הפעילות וכי אין לו ולא תהיה לו כל טענה בקשר לפרסום שמו ומלוא פרטיו המופיעים בפרופיל הפייסבוק שלו, וציון העובדה שהיה זכאי לפרס במסגרת הפעילות. 

ז. אחריות  

19. ההשתתפות בפעילות הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לפעילותם התקינה של רשת הטלפון, האינטרנט, החשמל ו/או כל אמצעי תשתית ו/או תקשורת אחר, על כל רכיביהם, ולא תשאנה באחריות לנזקים, הפסדים, הוצאות, מניעת רווח וכיו"ב שנגרמו עקב הפסקות, כשלים טכניים, הפרעות, ניתוקים למשתתפת בפעילות ו/או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין. המשתתף בפעילות מתחייב לפצות את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן, הוצאות, תביעה או דרישה, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, של צדדים שלישיים כלפיה, אם הפר המשתתף בפעילות, במישרין ו/או בעקיפין, את תנאי ההשתתפות כאמור בתקנון והדבר הסב נזק כלשהו לעורכת הפעילות ו/או מי מטעמה. 

20. האחריות להגעה לאירוע הפרימיירה בקניון איילון הוא באחריות הזוכים ובני לווייתם בלבד. תן ביס אינה אחראית ולא תהיה אחראית באופן כלשהו להגעה לאירוע או חזרה מהאירוע, או למיקום האירוע או לכל גורם שהוא, במישרין ו/או בעקיפין.

ח. הגבלת השתתפות

21. ההשתתפות בפעילות מגיל 18 ואסורה על עובדים ושותפים עסקיים של עורכת הפעילות.

ט. שונות

22. ההשתתפות בפעילות, לרבות השימוש והאיכות של המוצרים לאחר השימוש, הינה על אחריותם הבלעדית של המשתתפים בפעילות. לא תהיה לתן ביס (לרבות חברת האם שלה, חברות בנות, חברות קשורות) או למי מטעמה אחריות בשום צורה ואופן בכל הנוגע למוצרים, לטיבם, לגודלם, לשימושם, לאיכותם או לתפקודם.
23. עותקים של תקנון המבצע, בנוסף לעמוד הטיקטוק, ניתן לשלוח בדואר אלקטרוני לכל המתעניין. עם מילוי פרטיו האישיים בדף הטיקטוק, מביע כל משתתף בפעילות את אישורו לכך, כי קרא את התקנון, כי הוא מקבל על עצמו את הוראותיו במלואן וכי גם אם לא קרא אותן כאמור, מסכים המשתתף בפעילות ו/או הרוצה להשתתף בפעילות, כי התקנון יחול עליה ויחייבו לכל דבר ועניין. עורכת הפעילות תהא הפוסקת הסופית בכל עניין הנוגע לפעילות בנוגע לכל שאלה שתתעורר במהלכה ו/או בקשר עמה ובנוגע לכל תקלה ו/או בעיה ו/או כל מצב בלתי צפוי שייווצר במהלך הפעילות, בין אם צוינו במפורש בתקנון ובין אם לאו, ולמשתתף בפעילות ו/או מי מטעמה לא תהיה כל טענה בשל כך. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לבין פרסומים אחרים כלשהם בדבר הפעילות, לרבות בעיתונות ו/או בכל אמצעי אחר, תגברנה הוראות התקנון לכל דבר ועניין. הדין החל על התקנון ועל כל הנובע ממנו יהיה הדין הישראלי בלבד בכל מקום בתקנון בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

24. תאריך עדכון אחרון: 30 באפריל 2024


בהצלחה!

bottom of page