top of page

תקנון תנאים והגבלות של קמפיין
גשם של מתנות

תנאים אלה חלים על מבצע 'גשם של מתנות' (להלן "המבצע") שמארגנת 10 ביס.קו.איל בע"מ שמשרדה הרשום נמצא בתל אביב, ישראל, בכתובת דרך מנחם בגין 144 (להלן, "10 ביס" או "תן ביס"), בהתאם ובכפוף להוראות אלה.

1. כללי

בהשתתפותו במבצע מסכים כל משתתף כהגדרתו להלן, לתנאים אלה.

המבצע יתחיל ביום 5 בדצמבר בשעה 00:01 ויסתיים ביום 31 בדצמבר 2022 בשעה 23:59 (להלן "תקופת המבצע").

משתתפים שהתנהגותם מפרה תנאים אלה לא יהיו רשאים להשתתף במבצע ולא יהיו זכאים לזכויות מכוחו.

2. משתתפים

כדי להשתתף צריך להיות כל אלה במשותף ובמצטבר (להלן "משתתף"): 

א. תושב ישראל.

ב. לקוח של 10 ביס.

ג. להיות רשום במערכת 10 ביס לקבלת דואר פרסומי של תן ביס משך כל תקופת המבצע.

מי שלא רשום לקבלת דואר פרסומי ונרשם לכך לצורך המבצע: הרישום לקבלת דואר פרסומי יכול להתעדכן במערכות 10 ביס עד כ-48 שעות לאחר הגשת הבקשה ובהתאם הזמנות שיבצע המשתתף עד מועד העדכון במערכות לא יחשבו כהזמנה מזכה כהגדרתה להלן ולא יזכו בפרסים. הזמנות שבוצעו לפני עדכון בפועל של הסכמה לקבלת דיוור במחשבי תן ביס לא ייחשבו כהזמנות מזכות כהגדרתן בתקנון זה. אם מועד העדכון יהיה לאחר תקופת המבצע לא תהיה זכאות להשתתף במבצע.

ד. להיות בעל כתובת דוא"ל פעילה הרשומה באזור האישי במערכת תן ביס.

ה. גיל המינימום הנדרש להשתתפות במבצע הוא 18 שנים במועד ההזמנה המזכה הראשונה.

ו. לתן ביס הזכות לחסום הנפקה של פרסים או לבטלם במקרה של הונאה או שימוש פסול או אי ציות לאחת או יותר מהוראות תקנון זה.

3. טריטוריה

מדינת ישראל.

4. המבצע

במהלך תקופת המבצע, על המשתתף, לבצע בעצמו בהצלחה, בפלטפורמה ובטריטוריה הזמנה נפרדת ועצמאית למשלוח או איסוף עצמי (ולא בדרך אחרת), באמצעות הפלטפורמה, בשווי מינימום (שלא כולל דמי משלוח, קופונים, שוברים, זיכויים והנחות ודמי שירות אחרים) בימי א'-ה' בין השעות 18:00 ל-23:59 באותו יום, ולאורך כל שעות היום בימי שישי ושבת, עם ערך הזמנה מינימלי של 100 ₪, וההזמנה שולמה, אושרה, הושלמה, בוצעה בפועל והסתיימה (כל האמור במצטבר ובמלואם יחדיו יכונה להלן: "הזמנה מזכה"). במקרה שהלקוח השתמש בהזמנתו בשובר או בזיכוי או בהנחה או בקופון, אזי הזמנה מזכה תהיה תהיה כזו רק אם ובנוסף שווי ההזמנה (ללא דמי משלוח) ואחרי הנחה והפחתה של השוברים, הקופונים, הזיכויים ההנחות ודמי השירות האחרים, הינה מעל 100 ש"ח.

למרות האמור מובהר כי הזמנה משותפת (הזמנה קבוצתית) - כלומר הזמנה שבה יותר מאדם אחד משלם על ההזמנה - אינה נכללת בפעילות ואינה נחשבת הזמנה מזכה. כמו גם, רכישת שוברים לשופרסל אינה נכללת בפעילות ואינה נחשבת הזמנה מזכה. 

5. הפרסים ואופן קבלתם:

א. כל משתתף יהיה זכאי לארבעה פרסים שיינתנו בצורה כרונולוגית (מהפרס הראשון ועד הפרס הרביעי, לפי סדר זה), פרס אחד עבור כל הזמנה מזכה (להלן: "הפרסים"):

פרס ראשון: קופון של עד 10% הנחה על Booking.com.

פרס שני: קופון של 15% הנחה על Funzing.

פרס שלישי: 25 ₪ קופון הנחה עבור הזמנה ב-10bis, לשימוש אישי. 

פרס רביעי: 30 ₪ קופון הנחה עבור הזמנה ב-10bis, לשימוש אישי.

ב. תנאים נוספים לפרס הראשון, Booking.com – קופון של עד 10% הנחה על Booking.com:

 • לקבלת הפרס יש צורך בחשבון תקף ב-Booking.com. על כתובת האימייל שבחשבון להיות זהה לכתובת שבה אתה משתמש לביצוע ההזמנה שלך באתר Booking.com.

 • הצעת ההנחה בשווי של עד 10% תהיה תקפה לתקופת הזמנה באתר Booking.com מ-1 בדצמבר 2022 עד 15 בינואר 2023 ביחס למקומות לינה הכלולים במבצע ולאחר מכן הקופון יפקע ללא זיכוי או החזר כספי.

 • הפרס נועד לשימוש אישי, חד-פעמי ואינו ניתן להעברה.

 • כל משתתף יוכל לקבל ולממש את הקופון פעם אחת.

 • לצורך מימוש הקופון באתר Booking.com, ניתן לעשות שימוש בפרס רק עבור נכסים או הזמנות שמצוין לגביהם במפורש הן שניתן לקבל עבורם הנחה והן שניתן להשתמש בקופון הספציפי. במקרה שיאפשרו שימוש בקופון סיכום המחיר הכולל את סכום ההנחה שהקופון מאפשר צפוי להימצא בסיכום ההזמנה. ויש לוודא כי הצעת הלינה הנבחרת מאפשרת שימוש בקופון.

 • תשומת הלב כי ייתכן ועל-מנת לממש את ההטבה, יש ללחוץ על כפתור ה-"מה קיבלתי?" ולפעול כפי הנחיות קבלת ההטבה שישלחו למשתמש בעקבות הזמנה מזכה.

 • יתכן שהסכום לא יכלול מיסים/עמלות כלשהם והוא כפוף לשערי המרת מטבע.

 • מימוש הפרס כפוף לכל התנאים של Booking.com ובכלל זה תנאי ההזמנה שנבחרה ב-Booking.com .

 • לא ניתן לקבל כפל הנחות או כפל מבצעים או לשלב קופונים, שוברים והנחות.

 • לא ניתן לקבל עותק של הקופון ואין לתן ביס אחריות על אובדן או גניבה של הקופון.

 • ניתן לממש את הקופון פעם אחת בלבד. אין החזר או זיכוי על מימוש חלקי או על אי מימוש במועד.

 • בגין השוברים לא יינתן החזר, לא ניתן להמירם, להחליפם, לפדותם או להעבירם בתמורה לסכום כסף במזומן בשום נסיבות.

 • אין להחזיר או להמיר את הקופון בתמורה לקופונים אחרים.

 • לא ניתן להשתמש בקופון יחד עם קופונים או שוברים אחרים מכל סוג שהוא, לרבות קופונים של מבצע זה. 

 • במימוש השובר יחולו התנאים המופיעים על הקופון.

 • לתן ביס הזכות להחליף את הפרס הנ"ל בפרס אחר בעל ערך דומה ו/או בעל תכונות זהות. 

 • אין ולא היה לתן ביס אחריות לקשר שבין המשתתף לבין Booking.com ו/או כל צד שלישי בקשר עם מימוש הקופון ו/או כתוצאה ממנו ו/או אי מימוש הקופון ו/או מימוש חלקי ו/או כל הנובע ממימוש הקופון. הקופון הינו קופון של הצד השלישי ובהתאם המשתתף לא יפנה לתן ביס בכל הקשור לקופון ו/או מימושו ו/או תוצאות מימושו ו/או מימוש חלקי ו/או אי מימוש ו/או כל בעיה במימוש, אלא יפנה אך ורק לאתר Booking.com. המשתתף מקבל על עצמו את כל ההוראות, התקנונים, הכללים, ההגבלות וההוראות של Booking.com ומתחייב לציית להן. המשתתף פוטר את תן ביס באופן בלתי חוזר לכל חסרון כיס ו/או כל נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל סוג שהוא, שייגרם למשתתף כתוצאה ממימוש הקופון ו/או כתוצאה ו/או בזיקה למימוש הקופון ו/או כתוצאה ו/או בזיקה לקשר שלו עם Booking.com, ומתחייב לשפות את תן ביס בשל כל תביעה שתופנה לתן ביס מהמשתתף ו/או מכל צד שלישי, ושקשורה עם חסרון כיס ו/או נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל סוג, שנגרם למשתתף ו/או לכל צד שלישי, בזיקה ו/או כתוצאה ממימוש הקופון ו/או מהקשר עם Booking.com ו/או כתוצאה ממנו. לעניין תקנון זה Booking.com הינו אתר Booking.com ו/או כל ישות שמפעילה אתו ו/או שקשורה אליו. מימוש קופון זה משמעו שהמשתתף קרא והסכים לכל התקנונים, ההוראות, ההגבלות והכללים של אתר Booking.com.

ג. תנאים נוספים למימוש הפרס השני: קופון של 15% הנחה על Funzing:

 • ניתן לממש את קוד ההנחה בכתובת https://il.funzing.com או באפליקציית Funzing.

 • קוד קופון ההנחה יהיה בתוקף עד 28 בפברואר 2023 ואחריו יפקע ללא זיכוי או החזר כספי.

 • ניתן לממש את הקופון פעם אחת בלבד. אין החזר או זיכוי על מימוש חלקי או על אי מימוש במועד.

 • מימוש הפרס כפוף לכל התנאים של Funzing ובכלל זה תנאי ההזמנה שנבחרה ב-Funzing.

 • תשומת הלב כי ייתכן ועל-מנת לממש את ההטבה, יש ללחוץ על כפתור ה-"מה קיבלתי?" ולפעול כפי הנחיות קבלת ההטבה שישלחו למשתמש בעקבות הזמנה מזכה.

 • לא ניתן לקבל כפל הנחות או כפל מבצעים או לשלב קופונים, שוברים והנחות.

 • הפרס נועד לשימוש אישי, חד-פעמי ואינו ניתן להעברה.

 • כל משתתף יוכל לקבל ולממש את הקופון פעם אחת.

 • לא ניתן לקבל עותק של הקופון ואין לתן ביס אחריות על אובדן או גניבה של הקופון.

 • ניתן לעשות שימוש בפרס רק עבור הזמנות שמצוין לגביהם במפורש שניתן לקבל עבורם הנחה. 

 • יתכן שהסכום לא יכלול מיסים/עמלות כלשהם והוא כפוף לשערי המרת מטבע.

 • לא ניתן לקבל כפל הנחות או כפל מבצעים או לשלב קופונים, שוברים והנחות.

 • ניתן לעשות שימוש בפרס רק עבור הזמנות שמצוין לגביהם במפורש שניתן לקבל עבורם הנחה. 

 • יתכן שהסכום לא יכלול מיסים/עמלות כלשהם והוא כפוף לשערי המרת מטבע.

 • לא ניתן לקבל כפל הנחות או כפל מבצעים או לשלב קופונים, שוברים והנחות.

 • ניתן לממש את הקופון פעם אחת בלבד. אין החזר או זיכוי על מימוש חלקי או על אי מימוש במועד.

 • בגין השוברים לא יינתן החזר, לא ניתן להמירם, להחליפם, לפדותם או להעבירם בתמורה לסכום כסף במזומן בשום נסיבות.

 • אין להחזיר או להמיר את הקופון בתמורה לקופונים אחרים.

 • לא ניתן להשתמש בקופון יחד עם קופונים או שוברים אחרים מכל סוג שהוא, לרבות קופונים של מבצע זה. 

 • במימוש השובר יחולו התנאים המופיעים עם הקופון.

 • לתן ביס הזכות להחליף את הפרס הנ"ל בפרס אחר בעל ערך דומה ו/או בעל תכונות זהות. 

 • אין ולא היה לתן ביס אחריות לקשר שבין המשתתף לבין Funzing ו/או כל צד שלישי בקשר עם מימוש הקופון ו/או כתוצאה ממנו ו/או אי מימוש הקופון ו/או מימוש חלקי ו/או כל הנובע ממימוש הקופון. הקופון הינו קופון של הצד השלישי ובהתאם המשתתף לא יפנה לתן ביס בכל הקשור לקופון ו/או מימושו ו/או תוצאות מימושו ו/או מימוש חלקי ו/או אי מימוש ו/או כל בעיה במימוש, אלא יפנה אך ורק לאתר Funzing. המשתתף מקבל על עצמו את כל ההוראות, התקנונים, הכללים, ההגבלות וההוראות של Funzing ומתחייב לציית להן. המשתתף פוטר את תן ביס באופן בלתי חוזר לכל חסרון כיס ו/או כל נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל סוג שהוא, שייגרם למשתתף כתוצאה ממימוש הקופון ו/או כתוצאה ו/או בזיקה למימוש הקופון ו/או כתוצאה ו/או בזיקה לקשר שלו עם Funzing, ומתחייב לשפות את תן ביס בשל כל תביעה שתופנה לתן ביס מהמשתתף ו/או מכל צד שלישי, ושקשורה עם חסרון כיס ו/או נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל סוג, שנגרם למשתתף ו/או לכל צד שלישי, בזיקה ו/או כתוצאה ממימוש הקופון ו/או מהקשר עם Funzing ו/או כתוצאה ממנו. לעניין תקנון זה Funzing הינו אתר https://il.funzing.com ו/או כל ישות שמפעילה אתו ו/או שקשורה אליו. מימוש קופון זה משמעו שהמשתתף קרא והסכים לכל התקנונים, ההוראות, ההגבלות והכללים של Funzing.

ד. תנאים נוספים למימוש הפרס השלישי (קופון של 25 ש"ח הנחה על הזמנה ב-10bis) ולמימוש הפרס הרביעי (קופון של 30 ש"ח הנחה על הזמנה ב-10bis):

 • הקופון תקף לשימוש באתר 10bis.il או באפליקציה בטלפון הנייד לשימוש אחד. יתרת התשלום תבוצע באחד מאופני התשלום המקוונים הזמינים במועד ההזמנה. 

 • סכום הזמנה מינימלי לשימוש בקופון עומד על 50 ש"ח (לא כולל דמי משלוח). 

 • הקופון בתוקף לשימוש עד 15 בינואר 2023 ואחריו יפקע לא זיכוי או החזר כספי.

 • תשומת הלב כי ייתכן ועל-מנת לממש את ההטבה, יש ללחוץ על כפתור ה-"מה קיבלתי?" ולפעול כפי הנחיות קבלת ההטבה שישלחו למשתמש בעקבות הזמנה מזכה.

 • לא ניתן לקבל עותק של הקופון ואין לתן ביס אחריות על אובדן או גניבה של הקופון.

 • ניתן לממש את הקופון פעם אחת בלבד. אין החזר או זיכוי על מימוש חלקי או על אי מימוש במועד.

 • מימוש הפרס כפוף לכל התנאים של תן ביס ובכלל זה תנאי ההזמנה שבה נעשה שימוש בקופון.

 • לא ניתן לקבל כפל הנחות או כפל מבצעים או לשלב קופונים, שוברים והנחות.

 • לא ניתן לקבל עודף או החזר או זיכוי על קופון שלא נוצל במלואו. 

 • לא ניתן לממש את ההטבה לרכישת שוברים דיגיטליים בסופרמרקטים.

 • הפרס נועד לשימוש אישי, חד-פעמי ואינו ניתן להעברה.

 • כל משתתף יוכל לקבל ולממש את הקופון פעם אחת.

 • יתכן שהסכום לא יכלול מיסים/עמלות כלשהם והוא כפוף לשערי המרת מטבע.

 • ניתן לממש את הקופון פעם אחת בלבד. אין החזר או זיכוי על מימוש חלקי או על אי מימוש במועד.

 • בגין השוברים לא יינתן החזר, לא ניתן להמירם, להחליפם, לפדותם או להעבירם בתמורה לסכום כסף במזומן בשום נסיבות.

 • תנאי המסעדה הספציפית חלים על מימוש השובר.  

 • לא ניתן להחזיר או להמיר את הקופון בתמורה לקופונים אחרים.

 • לא ניתן להשתמש בקופון יחד עם קופונים או שוברים אחרים מכל סוג שהוא, לרבות קופונים של מבצע זה. 

 • ההטבה תקפה בהזמנה בפלטפורמה של משלוח או פיק־אפ בלבד. 

 • במימוש השובר יחולו התנאים המופיעים על הקופון, בדוא"ל או בדרך האחרת שבה הקופון נמסר וכן התנאים הכלליים של תן ביס המופיעים באתר/באפליקציה כפי העניין.

 • לתן ביס הזכות להחליף את הפרס הנ"ל בפרס אחר בעל ערך דומה ו/או בעל תכונות זהות. 

 • המשתתף פוטר את תן ביס באופן בלתי חוזר לכל חסרון כיס ו/או כל נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל סוג שהוא, שייגרם למשתתף כתוצאה ממימוש הקופון ו/או כתוצאה ו/או בזיקה למימוש הקופון ו/או כתוצאה ממימושו ומתחייב לשפות את תן ביס בשל כל תביעה שתופנה לתן ביס מהמשתתף ו/או מכל צד שלישי, ושקשורה עם חסרון כיס ו/או נזק, ישיר ו/או עקיף, מכל סוג, שנגרם למשתתף ו/או לכל צד שלישי, בזיקה ו/או כתוצאה ממימוש הקופון ו/או כתוצאה ממנו.

ה. תנאים נוספים למימוש כל הפרסים:

הפרסים ניתנים לכל משתתף שעומד בתנאי "הזמנה מזכה" וכל הוראות תקנון זה וקבלתם לא תלויה במזל או בגורל.

הפרסים ניתנים באופן כרונולוגי, כך שבכל פעם שמשתתף עומד בתנאי הזמנה מזכה המשתתף יקבל פרס לפי הסדר, מהפרס הראשון ועד הפרס הרביעי.

הזמנה מזכה יכולה להיחשב ככזו רק אחת ליום. מתוך כך לא ניתן לקבל זכאות ליותר מפרס אחד ולא ניתן לקבל יותר מפרס אחד, ביום. הזמנות נוספות של משתתף באותו יום שבו יש למשתתף הזמנה מזכה לא יהפכו להזמנות מזכות בכל מקרה ולא ייצברו או ילקחו בחשבון להזמנות מזכות בכל עת. למען הסר ספק מובהר כי אם תהיה למשתתף יותר מהזמנה מזכה באותו יום (קרי עד השעה 23:59), רק אחת מהן תיחשב כהזמנה מזכה והיתר לא ייחשבו כהזמנה מזכה, לא באותו יום ולא בכל מועד אחר. 

כל משתתף זכאי לעד 4 פרסים במהלך תקופת המבצע, באופן כרונולוגי (מהראשון לרביעי, בסדר זה), בכפוף להוראות תקנון זה. לאחר קבלת 4 הפרסים, המשתתף לא זכאי יותר לפרסים כלשהם בשל מבצע זה, גם אם יבצע הזמנה מזכה.

תן ביס שומרת על זכותה לחסום מתן פרסים ו/או למנוע מימושם, במקרה של הונאה או שימוש פסול ו/או הפרה של הוראות תקנון זה ו/או הפרה של חובת המשתתף לפעול בהגינות.

ו. זכאות לפרסים כפופה לקבלת דיוור: 

בנוסף לכל האמור, על-מנת להיות זכאי לקבלת פרסים עבור הזמנות מזכות, על המשתתף להיות רשום לפחות 48 שעות טרם ההזמנה המזכה הראשונה במחשבי תן ביס כמי שמסכים לקבלת דיוורים בדוא"ל - או - לסמן את הסכמתו לקבל הנחות, הצעות ועדכונים אחרים באמצעות סימון המשבצת המיועדת לכך באזור האישי של המשתתף. הסכמה זו למשך כל תקופת הקמפיין הינה תנאי נוסף לקבלת פרסים. ללא הסכמה זו וללא סימונה במחשבי תן ביס והותרת הסכמה וסימון זה לאורך כל תקופת הקמפיין, משתתף לא יהיה זכאי להשתתף במבצע ולא יהיה זכאי לקבלת הפרסים, גם עבור הזמנות מזכות. הסרת הסכמה לקבלת דיוור במהלך תקופת הקמפיין תבטל את זכותו של המשתתף לקבלת הפרסים ולמימושם, אך הסרת מגבלה זו לאחר תקופת הקמפיין לא תמנע את קבלת הפרסים שהמשתתף צבר בשל הזמנות מזכות עד מועד סיום הקמפיין. מובהר למשתתף כי עדכון ההסכמה לדיוור במערכות תן ביס עשויות להתבצע עד 48 שעות ממועד סימון הסכמה זו בכל אחד מהדרכים הרשומות כאן לעיל ובהתאם כל הזמנה עד עדכון בפועל זה לא תיחשב כהזמנה מזכה (ובכלל זה לא תזכה בפרס) עד שההסכמה לדיוור התעדכנה במחשבי תן ביס.

ז. קבלת הפרסים: 

מספר שעות לאחר השלמת הזמנה המשתתף יקבל הודעת דוא"ל עם קישור לחשיפת הפרס. הקישור זמין ל-72 שעות ועל המשתתף ללחוץ עליו בפרק זמן זה מכיוון שלאחריו הקישור יבוטל ועמו תבוטל הזכאות לקבלת הפרס. לאחר חשיפת הפרס באמצעות לחיצה על הקישור, במועד שהקישור טרם פקע, ישלח למשתתף תוך כ-24 שעות דוא"ל נוסף עם קופון הפרס. למשתתף האחריות לוודא את תקינות הדואר האלקטרוני שלו ולא ישלח קופון נוסף למשתתף אם הדוא"ל המעודכן במחשבי תן ביס שגוי או לא קיים או שהקופון שנשלח לא התקבל אצל המשתתף מכל סיבה שהיא. תשומת הלב של המשתתף כי לעיתים דוא"ל יכולים להגיע לתיקיית ספאם. 

במקרים שבהם מסעדה תבטל את ההזמנה ו/או הלקוח יבטל את ההזמנה, תאבד גם כן, לרבות רטרואקטיבית, הזכאות לקבלת הפרס, ההזמנה שבוטלה לא תחשב "הזמנה מזכה" והפרס לא יישלח, ואם נשלח הקופון יהיה בטל ומבוטל מעיקרו ולא יהיה ניתן למימוש. מכיוון שכל פרס תלוי בקבלת פרס קודם - אם נעשתה יותר מהזמנה מזכה אחת והזמנה מזכה התבטלה, הביטול ישפיע גם על ההזמנות המזכות הבאות וגם על הפרסים מכוחן, וגם פרסים אלה יבוטלו, בהתאם.

כל משתתף רשאי להשתתף פעם אחת במבצע ולזכות לכל היותר בתקופת המבצע בארבעת הפרסים, באופן כרונולוגי.

תן ביס לא גובה דמי השתתפות כלשהם בגין השתתפות במבצע.

תן ביס שומרת על זכותה להקפיא, לבטל, להאריך, לחדש ולבטל את המבצע, לרבות במהלך תקופת המבצע ו/או אחריו, בכל עת ומכל סיבה. אם בוטל המבצע בתקופת המבצע (או תקופת המבצע המוארכת, ככל ותהיה) המשתתף לא יהיה זכאי לקבלת פרסים שטרם קמה למשתתף הזכות לקבלם, אך לא יהיה בכך כדי לפגוע בפרסים שהמשתתף כבר צבר וקיבל בפועל בגין הזמנות מזכות.

6. פרטיות:

מדיניות הפרטיות של תן ביס והרגולציה בדבר הגנה כללית על נתונים יחולו על המידע האישי שנמסר על ידי משתתפים בקשר למבצע זה.

מדיניות הפרטיות של תן ביס (שניתן לעיין בה כאן: http://10bis.co.il/next/privacy-policy, להלן: "מדיניות הפרטיות") וחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 יחולו על מידע אישי שנאסף בקשר למבצע.

המידע האישי שנמסר על ידי משתתף לתן ביס בקשר למבצע, משמש כדי ליידע את המשתתפים על אודות המבצע וליידע את המשתתפים במקרה שזכו בפרס. 

המידע האישי שנמסר על ידי משתתף לתן ביס בקשר למבצע, משמש כדי ליידע את המשתתפים על אודות המבצע וליידע את המשתתפים במקרה שזכו בפרס. 

המידע האישי שנמסר על-ידך (שמך המלא, פרטי יצירת קשר, טלפון קווי וסלולארי וכתובת הדוא"ל שלך, כפי שמופיעים בתן ביס) או שיאסף בקשר לקמפיין (להלן: "המידע") ישמש את החברה כדי לנהל את המבצע ובכלל זה לצורך הודעה למשתתף ולצדדים השלישיים שהפרסים או מימושם נוגעים אליהם (Funzing ו-Booking.com), למימוש הפרס ולתפעול כל דבר ועניין שקשור במימוש הפרס ובדיווחים בקשר אליו, וכן עשויים להיות מועברים לרשויות המדינה לצורך דיווח על הזכייה (לדוגמה: רשויות המס וכו').  

מידע כאמור יכול להיות מועבר ומשותף עם חברת האם של החברה, חברות בת, חברות אחריות,  ועם חברות הקשורות עם חברת האם (במדינות ה-EEA ובמדינות נוספות) וכן עם חברות הקשורות לתן ביס וכן עם ספקים וצדדים שלישיים למטרות שפורטו לעיל לצורך מימוש הפרס וכל הקשור בכך.

נתונים אלה שיועברו כאמור לעיל וכל יתר הנתונים הקשורים עם המבצע ישמרו על-ידי החברה לצורך תפעול המבצע או למימוש הפרס ובכפוף למדיניות הפרטיות של החברה.

השימוש בכל פרס שמימושו נעשה במקום ו/או אתר אינטרנט ו/או אפליקציה של צד שלישי כפופים להוראות הפרטיות של אותו צד שלישי, בזמן המימוש, ומתוך כך כל משתתף מצהיר כי מימוש הפרס הינו אישור המשתתף לכך שקרא והסכים לכל מדיניות הפרטיות של אותו צד שלישי.

7. אחריות:

המשתתף נוטל חלק במבצע על אחריותו בלבד.

תן ביס לא תקבל על עצמה אחריות כלשהי בגין כל נזק (ישיר ו/או עקיף), אובדן, חבות, פציעה או עגמת נפש שייגרמו למשתתף כלשהו כתוצאה מנטילת חלק במבצע או בקשר לפרס כלשהו ו/או כתוצאה ממימושם ו/או מימוש חלקי ו/או אי מימוש.

תן ביס נוקטת זהירות רבה בארגון המבצע אולם לא ניתן לשלול לחלוטין את האפשרות שמידע המוצג בקשר למבצע הוא חלקי או שגוי. אי-דיוקים, שגיאות כתיב או טעויות דומות באתר המבצע, או בחומרים אחרים הנוגעים למבצע, מכל סוג שהוא, שיפורסמו על ידי תן ביס, לא יפעלו לחובת תן ביס ולא יטילו עליה חובה כלשהי.

תן ביס ושום חברה בת או חברת אם או חברה קשורה שלה לא יהיו אחראיות לכל מצב, נסיבות, אובדן, כשל או עיכוב הנגרמים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה או בשליטתן בנוגע למבצע זה.

שום דבר בתנאי הקמפיין ובהוצאתו לפועל לא יכלול את אחריותה של החברה (לרבות חברת אם, חברת אחות וכל חברה קשורה אחרת) בגין מוות, פגיעה או נזק ישיר ועקיף, אישי או אחר, גוף, ממון או שאינו ממון, לזוכה, לבן לוויתו ולכל צד שלישי, שנגרם כתוצאה ממימוש הפרס ו/או שקשור לתוצאות הזכיה ו/או תוצאות מימוש הפרס, או שנגרם כתוצאה מרשלנות, פזיזות, אדישות, אחריות קפידה, מרמה, מצג שווא, טעות, הטעייה, זדון ומעשה פלילי מכל סוג שהוא.

היה והמבצע יבוטל, מכל סיבה שהיא, לרבות במהלך תקופת המבצע, אין ולא תהיה כל תביעה כלפי החברה בשל כך ואתה מוותר באופן בלתי חוזר כלפי החברה על כל דרישה, טענה ותביעה, בשל כל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם ו/או ייגרם לך, בין אם הוא ידוע לך ובין אם הוא יוודע לך בעתיד. 

תן ביס וצדדים שלישיים הפועלים מטעמה לא יישאו באחריות בגין תקלות ברשת, ברשת סלולרית, באינטרנט, בחומרה או בתוכנה או אחרות הגורמות לעיכוב או לאובדן נתונים. האחריות לביצוע הזמנות ו/או להשלמתן ו/או לעמידה בהזמנות ו/או לקבלת הפרסים ו/או למימושם הינה על המשתתף בלבד.

מימוש הפרס יעשה בדרך חוקית בלבד ושלא מפרה כל חוק.

8. הונאה:

תן ביס שומרת על זכותה לבצע בירורים בנוגע להשתתפות בתוכנית במטרה להתחקות אחר מעשי הונאה כלשהם ולנקוט בכל צעד שהוא כדי לשים להם סוף. במסגרת צעדים אלה רשאית תן ביס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנה תקינה. השתתפות בתוכנית בהתבסס על מעשי הונאה או על פעולות המפרות תנאים אלה תהיה בטלה ומבוטלת.

על המשתתף החובה לנהוג בהוגנות, בהגינות ובתום לב בקשר עם מבצע זה, קבלת הפרסים ומימושם.

תן ביס שומרת על זכותה לבצע בירורים בנוגע להשתתפות במבצע במטרה להתחקות אחר מעשי הונאה כלשהם ולנקוט בכל צעד שהוא כדי לשים להם סוף. במסגרת צעדים אלה רשאית תן ביס, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנה מזכה תקינה. השתתפות במבצע בהתבסס על מעשי הונאה או על פעולות המפרות תנאים אלה תהיה בטלה ומבוטלת.

9. שונות:

אסור למשתתף או לזוכה לעשות כל דבר, לרבות פרסום מכל סוג ובכך מדיה, שיש בו כדי לפגוע במוניטין של החברה או בשמה הטוב או עלול לפגוע בחברה.

על תנאים אלה ופרשנותם יחול הדין הישראלי בלבד וכל מחלוקת הקשורה בקמפיין, בהגרלות, בזכיות ובקשר עם הוצאה לפועל של הקמפיין או הזכיות ותוצאותיהם, ידונו רק בבית המשפט המוסמך בתל אביב.

הפרסים ניתנים למשתתף שזכאי להם כפי שהם וכל האחריות הישירה והעקיפה לכל תשלום ישיר ועקיף בקשר עם מימוש הפרסים חלה על המשתתף בלבד ותן ביס לא תשא בכל תשלום בקשר לכך.

על המשתתפים להיוועץ ביועצי המס שלהם בנוגע למס ולתוצאות המשפטיות של זכייה בפרס שכן יתכן שחלה חובה להצהיר בפני רשויות המס על הזכייה בפרס. ככל שקיימת חבות כזו במס - היא תחול על המשתתף בלבד ולא על תן ביס. 

בכל סתירה או פרשנות בין נוסח התקנון, התנאים וההגבלות בעברית לבין נוסח התקנון, התנאים וההגבלות באנגלית, יגבר הנוסח בעברית

לתן ביס הזכות לשנות הוראות תקנון זה מעת לעת, לרבות בתקופת המבצע. תאריך עדכון אחרון: 4 בדצמבר 2022.

התקנון נכתב בלשון זכר מבחינת נוחות העריכה בלבד והוא פונה לכל המינים והמגדרים.

לקבלת תלונות על המבצע או בקשר לכל דבר שקשור בו ניתן לפנות לשירות הלקוחות של תן ביס.

פרטים ליצירת קשר:

מנחם בגין 144 תל אביב

דוא"ל: service@10bis.co.il

טלפון: 1-700-701-011 או בצ'אט שבאתר או באפליקציה.

 

 

בהצלחה!

bottom of page